USŁUGI ELEKTRYCZNE W POZNANIU

Zadzwoń do nas już dziś! Na pewno pomożemy.

Instalacje odgromowe

Instalacja odgromowa jest instalacją elektryczną chroniącą budynki przed skutkami wyładowań piorunowych, Wykonana powinna być zgodnie z polskimi normami oraz warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Instalacją odgromową muszą być chronione obiekty produkcyjne i magazynowe nie zagrożone wybuchem , budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, obiekty zagrożone pożarem, wybuchem gazów, par cieszy, mieszanek pyłów, wybuchem materiałów wybuchowych, dźwigi na budowach, kominy wolno stojące, obiekty sportowe. Przed oddziaływaniem skutków wyładowań atmosferycznych należy zabezpieczyć instalacje elektryczne poprzez umieszczenie w skrzynkach rozdzielczych lub tablicach bezpiecznikowych  odpowiednich zabezpieczeń przepięciowych.

Szczegółowy cennik usług elektrycznych

Instalacje odgromowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą uwzględniającą warunki ochrony –w tym wykonanie specjalne i warunki obostrzone, jeśli takie są wymagane. Klasyfikację obiektów oraz wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych zawiera polska norma PN-EN 62305-1:2011

Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej zawarte są w polskiej normach Polskiego Komitetu Normalizacji.
Każdy obiekt budowlany podlegający ochronie odgromowej powinien posiadać metrykę urządzenia piorunochronnego oraz dokumentację podwykonawczą. Pomiary elektryczne muszą być wykonane przez elektryków pomiarowych posiadających duże doświadczenie w ocenie instalacji odgromowych.

VOLTROM zajmuje się budową instalacji odgromowych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w obiektach gospodarczy małej i średniej wielkości.

Skontaktuj się z Twoim elektrykiem z VOLTROM.